Adjustment on Thai Gambling Law

ข้อเสนอกฎหมายการพนันฉบับใหม่
คาสิโนสด มาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
การพนันในต่างประเทศนั้นมีลักษณะน่าสนใจหลายประการ ซึ่งควรนำมาปรับใช้กับประเทศไทย หลายคนเสนอให้มีการพิจารณายกเลิกพระราชบัญญัติการ พนัน พ.ศ. 2478 ทั้งฉบับ และเสนอกฎหมายการพนันฉบับใหม่มีเนื้อหาดังนี้ 

  1. จัดตั้ง “คณะกรรมการควบคุมการพนันแห่งชาติ” เหมือนในต่างประเทศ เพื่อเป็นองค์กรกำหนดนโยบาย ควบคุม หรือกำกับธุรกิจพนันโดยคณะกรรมการควรประกอบด้วยตัวแทนภาครัฐ ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านที่เกี่ยวข้อง และองค์กรภาคประชาสังคม
  2. กำหนดนิยามศัพท์และการจัดแบ่งประเภทที่ชัดเจนไว้ในพระราชบัญญัติ เพราะปัจจุบันนี้ไม่มีกฎหมาย ประเทศใดที่อนุญาตให้แก้ไขประเภทหรือชนิดการพนันด้วยกฎหมายลำดับรองหรือกฎกระทรวงเหมือนกฎหมายพนันของไทย

  3. มีมาตรการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนัน กฎหมาย ในต่างประเทศที่มีคาสิโนถูกกฎหมายต่างก็มีบทบัญญัติที่ห้ามเด็กหรือเยาวชนอายุตํ่า กว่า 18 ปี หรือบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย เข้าเล่นพนัน หรือเข้าไปเกี่ยวข้องในธุรกิจพนันทุกชนิดรวมถึงล็อตเตอรี่ (กฎหมายไทยยัง อนุญาตให้เด็กเยาวชนเล่นสลากกินแบ่งรัฐบาล สลากการกุศลได้) 
  4. มีมาตรการอายัดทรัพย์สิน ธุรกรรมทางการเงินตามกฎหมายการพนันฉบับใหม่เพื่อให้การดำเนินคดีกับเจ้ามือพนันผิดกฎหมาย และมี มาตรการตรวจสอบประวัติทางการเงินหรือแหล่งทุนของผู้ประกอบการที่จะ ขอใบอนุญาตธุรกิจพนัน เพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินที่ได้มาจากธุรกิจผิดกฎหมายมาฟอกเงิน เนื่องจากกฎหมายฟอกเงินปัจจุบันของไทยมีข้อจำกัดหลายประการ ไม่มีมาตรการเฉพาะในเรื่องนี้ จึงไม่เหมาะสมที่จะนำมาปรับใช้กับการพนัน บาคาร่าออนไลน์ ไทย
  5. ควบคุมการโฆษณา การส่งเสริมการขายการพนันถูกกฎหมาย ตามกฎหมายพนันในหลายประเทศต่างก็มีบทบัญญัติห้าม โฆษณาหรือการส่งเสริมการขายการพนันประเภทต่างๆ ที่มีกลุ่มเป้าหมาย เป็นกลุ่มเด็กหรือเยาวชน หรือห้ามโฆษณา ประชาสัมพันธ์ จูงใจให้คน ทั่วไปเล่นพนัน
  6. มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการพนันผิดกฎหมายเหมือนกฎหมายต่างประเทศ เนื่องจากธุรกิจเหล่านี้เกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพล เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ ตำรวจที่ได้รับผลประโยชน์ คือมีหน่วยงานรับแจ้งเบาะแสเป็นการเฉพาะและ กำหนดให้เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็น ความลับ 
  7. กำหนดให้มีพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายพนันเป็นการเฉพาะที่มี อำนาจสืบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่พบหรือสงสัยว่ามีการกระทำความผิด การตรวจค้นสถานที่ การจับกุมผู้กระทำความผิด นอกเหนือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
  8. มีบทบัญญัติเรื่องข้อสันนิษฐานตามกฎหมายและการโอนภาระการพิสูจน์ ให้แก่ผู้ต้องหาที่อยู่ในสถานที่เล่นพนัน เหมือนกรณีกฎหมายพนันของมาเลเซีย และอีกหลายประเทศ 
  9. ปรับปรุงบทกำหนดโทษตามกฎหมายพนันให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้กระทำผิดตามกฎหมาย กล่าวคือ ควรเพิ่มโทษกรณีเจ้ามือพนันและไม่ควรกำหนดโทษอาญาร้ายแรงในกรณีสำหรับผู้เล่นพนันผิดกฎหมาย และควรให้ใช้วิธีการเพื่อ ความปลอดภัย การนำผู้กระทำผิดไปฝึกอบรมให้เห็นถึงผลเสียของการพนัน หรือ ทำงานบริการสังคม และควรกำหนดโทษปรับทางแพ่ง หรือโทษปรับทางปกครองที่มีอัตราโทษสูงสำหรับผู้รับอนุญาตตามกฎหมายพนัน มิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต fitzroydearborn